Taiteelliset interventiot ovat voimakkaasti kasvava ilmiö nykytyöelämässä, joka painottaa yhteistä tiedon ja merkityksen muodostusta, kokemuksellisuutta ja luovaa toisin tekemistä. Taiteilijoille tämä on avannut mahdollisuuden tarjota palveluita muuttuvan työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin uudenlaisissa organisaation kehittämistehtävissä.

Tässä kieli- ja viestintätieteiden alaan kuuluvassa hankkeessa tutkimme taiteilija-kehittäjiä uutena asiantuntijaprofessiona, jonka toiminta heijastelee laajemmin työelämän muutoksia ja niiden kytköksiä ammatilliseen vuorovaikutukseen. Tästä näkökulmasta taiteilija-kehittäjien työ on erityisen kiinnostavaa, sillä asiantuntijapalveluja tuottaessaan he liikkuvat erilaisten ammattikuntien, instituutioiden, työkulttuurien ja elämänalueiden rajapinnoilla, mikä edellyttää moninaisten puhe- ja toimintatapojen hallintaa ja yhteensovittamista. Tutkimuksessa tarkastelemme, minkälaisia työkäytänteitä ja työn organisoinnin mekanismeja tällaisessa toimintaympäristöissä kehittyy. Hankkeemme selvittää

1. millaista taiteilija-kehittäjän työ on suullisena ja kirjallisena viestintänä

2. miten suulliset keskustelut ja kirjalliset viestittelyt ketjuuntuvat keskenään pitkittäisen palvelutuotantoprosessin aikana

3. millä tavoin kunkin palvelutuotantoprosessin viestintäkäytänteet ovat yhteydessä taitelija-kehittäjän työn tekemisen paikkoihin ja aikoihin ja työn liikkuvaan luonteeseen.

Otsikon käsitteellä ”työllistävät vuorovaikutuskäytänteet” onkin kaksoismerkitys: Yhtäältä katsomme, että nykytyöelämä vaatii refleksiivistä kielen ja vuorovaikutuksen tajua ja oman toiminnan ja vuorovaikutuskäyttäytymisen aktiivista työstämistä, mikä työllistää, kenties kuormittaakin työntekijää. Toisaalta omaan työhön liittyvien odotusten onnistunut käsittely ja elämänhistorian aikana opitut tavat toimia erilaisissa kielellisissä ympäristöissä ovat myös resursseja, jolla työtä ja toimeentuloa hankitaan. Hankkeessa pohdimme näiden kahden orientaation välistä jännitettä.

Monimetodisen hankkeemme aineistona toimivat taiteilija-kehittäjien palvelutuotantoprossesien aikana kerätyt tekstit ja keskustelut sekä etnografiset reititykset.

Hankkeen tuottama tieto auttaa ymmärtämään työelämän muutoskulkuja, jotka liittyvät muuttuneisiin työn sisältöihin ja käytäntöihin, uudenlaisiin osaamistarpeisiin sekä työn merkitykseen ja sen tuottamaan yksilön ja yhteisön yhteiskuntasuhteeseen. Hanke ei pyri suuriin yleistyksiin tai suoraviivaisiin ehdotuksiin tieteen tai taiteen sovelluskohteista. Sen sijaan se tuottaa tiheää kuvausta siitä, miten ihmiset suuntaavat toimintaansa yhteiskunnan muuttuvissa rakenteissa ja löytävät niistä eri tavoin mahdollisuuksia luoda aineellisia ja sosiaalisia edellytyksiä elämälleen. Meille työn tutkimus tarkoittaa muuttuvan todellisuuden kielellisten ja viestinnällisten ilmiöiden kuvausta muutokseen reagoivan ja sitä rakentavan ihmisen näkökulmasta.